Πολιτική Απορρήτου

Η Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων στην BISCOTTI!

Το σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων τηςεταιρείας με την επωνυμία ‘’ΜΠΙΣΚΟΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ‘’ και το διακριτικό τίτλο «BISCOTTI» έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να συμμορφώνεται με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφαλή φύλαξη, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται εκτενώς η Πολιτική Προστασίας των παρεχόμενων Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί η εταιρεία μας, προκειμένου να ενημερωθείτε τόσο για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όσο και για τους σκοπούς και τη διάρκεια επεξεργασίας τους, όπως επίσης και τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία αυτή. Απευθύνεται στους πελάτες του διαδικτυακού μας καταστήματος και χρήστες της ιστοσελίδας μας.

Βασικοί Oρισμοί

Όπως θα διαπιστώσετε κατά την ανάγνωση της παρακάτω δήλωσης χρησιμοποιούνται κάποιοι βασικοί ορισμοί αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα οι οποίοι κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν στο προοίμιο:

Ως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Προσωπικά Δεδομένα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή  πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί με άμεσο ή ακόμη και με έμμεσο τρόπο (υποκείμενο των δεδομένων). Ο αριθμός ταυτότητας, το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η ταχυδρομική αλλά ακόμα και η ηλεκτρονική διεύθυνση αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα προσωπικών δεδομένων που χρίζουν προστασίας. Κατά τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη προσωπικά δεδομένα αποτελεί στην πράξη κάθε πληροφορία που επιτρέπει την μοναδική σας ταυτοποίηση κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Με τον όρο επεξεργασία, σηματοδοτείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση κλπ.

Ως Υπεύθυνος επεξεργασίας νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που κατά μόνας ή από κοινού, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία ‘’ΜΠΙΣΚΟΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ’’ και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε.», με έδρα Όπισθεν του Διαβαλκανικού Κέντρου (Δήμος Θέρμης/ Ν. Θεσσαλονίκης, TK: 57001), με Α.Φ.Μ. 998071578Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονικης και αρ. Γ.Ε.ΜΗ038710505000, τηλ.2310 472221-2, email:biscotti@biscotti-tsoungari.com, αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για κάθε επεξεργασία αυτών που διενεργείται στο πλαίσιο δυνητικής αλληλεπίδρασης με το διαδικτυακό μας κατάστημα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας για κάθε ζήτημα αφορόν την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τους κάτωθι τρόπους:

 • Με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση biscotti@biscottitsoungari.com
 • Με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2310 472221-2 Δευτέρα έως Παρασκευή από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

 

 1. Ποια προσωπικά δεδομένου συλλέγουμε και από πού;

Υπάρχει το ενδεχόμενο να συγκεντρώνουμε προσωπικά δεδομένα από περισσότερες πηγές, ανάλογα με την κάθε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων, ωστόσο οι κύριες πηγές μας προέρχονται απευθείας από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα (υποκείμενα δεδομένων), τα οποία παρέχουν τις σχετιζόμενες με τα προσωπικά τους δεδομένα πληροφορίες σε περιπτώσεις όπως:

 • Στοιχεία που μας δίνετε απευθείας κατά την δημιουργία λογαριασμού χρήστη, είτε στα υποχρεωτικά πεδία εγγραφής όπως είναι τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό κινητού τηλεφώνου), είτε στα προαιρετικά πεδία εγγραφής όπως η περιφέρεια.
 • Στοιχεία που μας δίνετε απευθείας κατά την υποβολή παραγγελίας, είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης.
 • Στοιχεία που καταγράφονται μέσω cookies τα οποία προέρχονται κυρίως με καταγραφή του προσωπικού σας Ip (Internet protocol) στην ιστοσελίδα μας και αναλύουμε τη συχνότητα των επισκέψεών σας, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές σας, αν επωφελείσθε από τις προσφορές μας και πιθανές συμμετοχές σας σε διαγωνισμούς.
 • Στοιχεία προερχόμενα από τα σχόλιά σας και εάν υπάρχει κάποιο αναφερόμενο από εσάς συμβάν, ίσως χρειαστεί να καταγράψουμε προσωπικές σας πληροφορίες σχετικά με αυτό, κατόπιν ειδικής σας συγκατάθεσης που θα σας ζητηθεί γι΄αυτό το σκοπό.
 • Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας (ταχυδρομικά, μέσω e-mail ή τηλεφωνικά) και μας υποβάλλετε κάποιο αίτημα, παράπονο ή συμμετέχετε σε διαγωνισμό, θα καταγράψουμε τα στοιχεία και όλες τις σχετικές απαραίτητες πληροφορίες, όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τις επιστολές σας.
 • Συλλέγουμε τις πληροφορίες που καταχωρείτε για την εγγραφή σας στο Newsletter καθώς και αυτές που καταχωρείτε για τη λήψη εκπτωτικών κουπονιών.

 

 1. Με ποιους τρόπους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις υπηρεσίες μας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε υποχρεωτικά κάποια από τα παρεχόμενα πεδία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ.). Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης αυτών δεν θα μπορείτε να αξιοποιήσετε την εκάστοτε εκ μέρους μας παρεχόμενη υπηρεσία. 

 

Με την αποδοχή των όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, η δε γνωστοποίηση αυτών κατά τους παρακάτω τρόπους συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική:

 • Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε, με ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω cookies, πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή
 • Με την εγγραφή σας και δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη καθώς και τη διαχείριση αυτού, με την εγγραφή σας στο newsletter και με την λήψη τυχόν προνομίου (κουπόνι, δωροεπιταγή)
 • Με την υποβολή παραγγελίας μέσω των αναφερόμενων τρόπων στους Όρους Χρήσης.
 • Με την συμμετοχή σας σε προωθητικές μας ενέργειες, όπως είναι τυχόν η οργάνωση διαγωνισμών.
 • Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας (ταχυδρομικά, μέσω e-mail ή τηλεφωνικά) και μας υποβάλετε κάποιο αίτημα, παράπονο ή συμμετέχετε σε διαγωνισμό, θα καταγράψουμε τα στοιχεία και όλες τις σχετικές απαραίτητες πληροφορίες, όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τις επιστολές σας
 • Με την εκ μέρους μας λήψη δικογράφων, ενταλμάτων, αιτημάτων και κάθε είδους εγγράφου από δημόσιους φορείς (ενδεικτικώς από εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές και εποπτικές αρχές, για την διερεύνηση αδικημάτων και την προστασία της περιουσίας και δικαιωμάτων σας όσο και αυτών της εταιρείας μας).

 

 1. Νομική βάση της επεξεργασίας – σκοπός επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας κοινοποιείτε-γνωστοποιείτε γίνεται εν συνόλω για τους σύννομους εθνικούς και ευρωπαϊκούς σκοπούς επεξεργασίας, πάντα με την εκ μέρους σας χορήγηση ρητής συγκατάθεσης την οποία και φυσικά μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα οποτεδήποτε, με κύριο σκοπό την εκτέλεση της προσυμβατικής ή της συμβατικής μας σχέσης (ενδεικτικά: καταχώριση παραγγελίας, διαχείριση αυτής, παρακολούθηση και εξέλιξη αυτής, τιμολόγηση, παράδοση προϊόντων, διαχείριση επιστροφής αυτών) ή για εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντος μας ή προς εκπλήρωση  υποχρέωσής μας που πηγάζει από τον νόμο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη στο διαδικτυακό μας κατάστημα και εξυπηρέτησή σας στα αντίστοιχα αιτήματα και ερωτήματα και παράπονα που τυχόν υποβάλετε, τη διαχείριση της εγγραφής σας στο newsletter, τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε για την προστασία του Λογαριασμού σας.

Για τις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.

 

 1. Πού κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Γενική αρχή της εταιρείας μας είναι ότι δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συναίνεσή σας ή για λόγους που δεν σχετίζονται με την εκ μέρους παροχή υπηρεσιών, εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και τη συμμόρφωσή μας στο νόμο.

Η εταιρεία μας έχει επιλέξει αξιόπιστους συνεργάτες που έχουν πρόσβαση μόνο στα απολύτως απαραίτητα για την εκ μέρους τους παροχή υπηρεσιών προσωπικά σας δεδομένα. Όλοι αυτοί οι συνεργάτες δεσμεύονται από ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας που έχουμε θέσει σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας και συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως οφείλουν και όπως προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και να φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για μη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εκείνους, για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάζετε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου τους.

Δεν αποκλείεται ακόμα η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε επίσημους κρατικούς φορείς (διωκτικές, εισαγγελικές αρχές), χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Επίσης, δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε άλλη χώρα, εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου.

 

 1. Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από το λόγο για τον οποίο διενεργείται η επεξεργασία τους. Πιο συγκεκριμένα αν επιβάλλεται από νομοθετικές ρυθμίσεις ή/και από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας μας ή/και από τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας και τον χρόνο εκπλήρωσης αυτού, οι οποίοι αναφέρονται στον όρο 3 του παρόντος.

Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές νομοθετικές, η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, η δυνατότητα εκ μέρους μας ενάσκησης και υποστήριξης αξιώσεων, το είδος των υπηρεσιών που επιθυμείτε να σας παράσχουμε (δημιουργία ή μη λογαριασμού χρήστη, η εγγραφή σας ή μη στο Newsletter, η τυχόν εκ μέρους σας υποβολή αιτημάτων ή καθ΄οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνία με εμάς).

Τηρούμε τα παραπάνω δεδομένα μέχρι να αξιώσετε τη διαγραφή αυτών (ενδεικτικώς διαγραφή Λογαριασμού) ή μέχρι να εκπληρωθούν οι σκοποί επεξεργασίας ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις που αυτή ζητείται, ή ικανοποιήσουμε το εκάστοτε νόμιμο αίτημά σας, οπότε στη συνέχεια τα διαγράφουμε.

Κατ’ εξαίρεση των ως άνω, δεν διαγράφουμε τα δεδομένα σας εφόσον υποχρεούμεθα να διατηρούμε αυτά προς εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσής μας  που πηγάζει από τον νόμο (ενδεικτικώς φορολογική υποχρέωση) ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Και σε αυτή την περίπτωση και μέχρι τον χρόνο παραγραφής κάθε αξίωσης, θα αποθηκεύουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας επί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Όπως αναλυτικά προβλέπονται και στον κανονισμό ΕΕ 2016/679, έχετε τη δυνατότητα άσκησης των ακόλουθων δικαιωμάτων για τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν:

 • Δικαίωμαπρόσβασης σε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τηρεί και επεξεργάζεται η εταιρεία μας σχετικά το είδος της επεξεργασίας, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τη διάρκεια τήρησής τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης. Αν θεωρείτε ότι διατηρούμε ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ή/και να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διαγραφήςτων προσωπικών σας δεδομένων, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της εταιρείας μας για τη διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςστις περιπτώσεις α)όπου αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσει η εταιρεία μας την ακρίβεια τους,β) όταν η επεξεργασία είναι παράνομη, γ) όταν η εταιρεία μας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, δ) όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το δικαίωμα εναντίωσης, υπό  την προϋπόθεση περαιτέρω ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.
 • Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή μεταφοράς των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση, και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξηςστην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία προκειμένου η εταιρεία μας εκπληρώσει καθήκον  που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την εκ μέρους μας άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί ή επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που κάποιος τρίτος ή εμείς.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, αν μας παρείχατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς σε οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας με τον τρόπο που περιγράφεται στο τέλος αυτού του κειμένου. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα προς την εταιρεία μας με τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης.

Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι η εταιρεία μας δεν υποχρεούται να απαντά σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών, εκτός εάν παρέχονται επαρκείς λεπτομέρειες για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της θέσης των πληροφοριών και όταν επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του Υποκειμένου των Δεδομένων που υποβάλλει το αίτημα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα παραβιασθούν από οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο. Ομοίως και στην περίπτωση που η άρνηση μας να μην ικανοποιήσουμε κάποιο δικαίωμα σας είναι σύννομη και στηρίζεται ειδικότερα στη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα στις διατάξεις του ν. 4624/2019 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Αν το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά ασκείται καταχρηστικά ή είναι αβάσιμο, έχουμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος κατά περίπτωση. Θα σας παρέχουμε σχετική ενημέρωση για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

Σε κάθε περίπτωση, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το ισχύον δίκαιο ή τα δικαιώματά σας, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ.210 6475600, email: contact@dpa.gr – περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της αρχής www.dpa.gr) όπως επίσης έχετε και το αναφαίρετο δικαίωμά να προσφύγετε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Σας συνιστούμε ωστόσο  να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας για να εξεύρουμε λύση στο οποιοδήποτε πρόβλημά σας και στην περίπτωση που δεν καταφέρουμε να σας εξυπηρετήσουμε να απευθυνθείτε στην ως άνω αρχή.

Στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία μας:

 • μέσωe-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση biscotti@biscottitsoungari.com.
 • με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2310 472221-2 Δευτέρα έως Παρασκευή από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

 

 

 1. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η εταιρεία μας εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων που προδιαγράφει με συγκροτημένες Διαδικασίες, Πολιτικές και Οδηγίες Εργασίας τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, αλλοίωση, απώλεια, καταστροφή ή οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

Ενδεικτικά, σε συμπλήρωση της Γενικής Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται εξειδικευμένες Πολιτικές για: Διατήρηση και Καταστροφή των Δεδομένων, Κρυπτογράφηση Δεδομένων, Εμπιστευτικότητα, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Έλεγχο πρόσβασης, Χρήση εξοπλισμού εντός και εκτός της εταιρείας, Ευαισθητοποίηση προσωπικού, κ.ά.

 1. Επικαιροποίηση της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου

Ενημερώνουμε τις Διαδικασίες μας και την πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Κάθε αλλαγή θα δημοσιεύεται με ταυτόχρονη αναθεώρηση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης.

Σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που έχουν γίνει αλλαγές στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού- ανανέωσης της παρούσας Δήλωσης.

 

 

 

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις………………..